Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 23 oktober 2023

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u op T-Legal bv beroep doet, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe T-Legal bv dit doet.

Deze privacyverklaring is eveneens van toepassing op de website www.tlegal.be beheerd door T-Legal bv, met maatschappelijke zetel te Leopoldslei 163, 2930 Brasschaat en ondernemingsnummer 0780.884.840 (hierna “wij” of “ons” of “onze”).

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen en de nodige maatregelen daartoe te nemen. Hierbij houden wij ons altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door het gebruik van onze diensten en onze website, erkent u onvoorwaardelijk onze privacyverklaring gelezen te hebben. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Wij raden u daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze meedeelt, mondeling dan wel schriftelijk, al dan niet via onze website. U staat uiteraard zelf in voor de juistheid van alle persoonsgegevens die u ons bezorgt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail)
  • geslacht, geboortedatum, …
  • nota’s van besprekingen, e-mail uitwisselingen

U kan onze website ook bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan onze website sneller en efficiënter verlopen en laat ons in bepaalde gevallen toe persoonsgegevens te verzamelen en analyseren. Klik hier voor ons cookiebeleid

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
  • om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
  • om onze werking en service te evalueren; om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.
  • om onze eigen rechten na te streven (vb. betaling van facturen, …) 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen en optimaliseren van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

 

Zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

 

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze eigen website. We raden u dan ook aan de privacyverklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

 

Met wie we uw gegevens delen

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen door ons aan derde partijen worden doorgegeven, als dat nodig is om de hoger beschreven doelen uit te voeren. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in geval van gerechtelijk onderzoek).

 

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U kan altijd vragen om de gegevens die wij over u hebben, in te kijken en eventueel te corrigeren. De toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ook intrekken. U kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen. U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers. Stuur een email naar info@tlegal.be om ons hierover te informeren. Om misbruik te voorkomen, kan het zijn dat wij u vragen om u adequaat te identificeren.

 

Toepasselijke wetgeving en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op dit privacy beleid. Alle geschillen worden bij voorkeur op een minnelijke wijze geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit dit privacybeleid tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank waar wij ons vestigingsadres hebben.

Indien u verdere vragen heeft over deze Privacy overeenkomst, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

  • per post: Leopoldslei 163, 2930 Brasschaat
  • per e-mail: info@tlegal.be

Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. Wanneer u op een bepaald moment vindt dat één van uw rechten niet werd gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.